Vào Harmony Week này, Chaika Moneke này đã nói chuyện với chúng ta về những gì cô ấy coi trọng nhất: tôn trọng, bình đẳng về cơ hội và mọi người đều được đối xử công bằng. Trong thời gian đại dịch COVID-19, cô ấy đã kết nối phụ nữ với các dịch vụ giúp đỡ liên quan đến bạo hành gia đình.

本贴文还发布于: English (英语) 繁體中文 (繁体中文) العربية (阿拉伯语) Tiếng Việt (越南语)