Vào Harmony Week này, Chaika Moneke này đã nói chuyện với chúng ta về những gì cô ấy coi trọng nhất: tôn trọng, bình đẳng về cơ hội và mọi người đều được đối xử công bằng. Trong thời gian đại dịch COVID-19, cô ấy đã kết nối phụ nữ với các dịch vụ giúp đỡ liên quan đến bạo hành gia đình.

هذا المنشور متاح أيضًا في: English (الإنجليزية) 简体中文 (الصينية المبسطة) 繁體中文 (الصينية التقليدية) Tiếng Việt (الفيتنامية)